Stort set lige meget hvad du skal købe, er det aldrig svært at finde det på nettet, og udvalget af alt fra børnetøj til mobiltelefoner er enormt. Handlen på nettet har den klare fordel, at den ikke er bundet af grænser eller geografiske afstande, og man kan let sidde i en lille landsby i Jylland og bestille noget fra København, Odense eller for den sags skyld fra Spanien, Japan eller USA. Her på Linksguide.dk holder vi også til links til hjemmesider du kan stole.

Det er med andre ord utrolig let at handle på nettet, men det betyder ikke, at man kan gøre det uden at tænke sig videre om. For hvor der er mange penge, er der også altid nogen der er ude efter dem, og som vil forsøge at slå plat på ærlige mennesker og deres købelyst.

Ofte kan man meget let spotte de falske sider fra de legale, der tilbuddene ofte er for gode til at være sande, og ofte skrevet i et sprog, som man ikke forventer at se på en professionel hjemmeside. Sådan er det ofte, men svindlerne bliver hele tiden bedre og bedre, og det kan derfor være svært at spotte en falsk shop.

Hvis du skal handle online, men ikke ønsker at blive taget ved næsen, er der her nogle råd du kan følge, som sikrer dig en mere sikker oplevelse med at handle på nettet. En af de letteste måder at sikre sig, at en hjemmeside med dertilhørende webshop er troværdig, er hvis den er e-mærket. Da dette er en garanti for at reglerne bliver overholdt. Du kan læse meget mere om E-mærket på Pricepusher.eu, der er en danske portal der står for sikker e-handel.

 

TJEKLISTE TIL SIKKER E-HANDEL

  • Er der e-mærke?
  • Er sproget godt eller kringlet og “oversat”
  • Kan du finde handelsbetingelser?
  • Er tilbuddene gode – eller er de FOR gode?
  • Kan du finde kontaktoplysninger?